စာေမးပြဲက်သျဖင့္ ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွေခါင္းတြင္း မစင္မ်ား သုတ္လိမ္းေစၿပီး အျပစ္ေပးသည့္ ဆရာမ အား တိုင္ၾကားျခင္း

လပတ္စာေမးပြဲက်သျဖင့္ စတုတၳတန္း၌ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသား၊သူ ၁၆ဦးအား အိမ္သာမွ မစင္မ်ားသြားေရာက္ယူေစကာ ႏွာေခါင္းႏွင့္ပါးစပ္တြင္ သုတ္လိမ္းေပးသည့္ ဆရာမေဒၚအိဇာဇာေအာင္၏ လုပ္ရပ္အား မိမိတို႕အေနျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ ကန္႕ကြက္ ႐ွံဳ႕ခ်ပါသည္။ျပည္နယ္တြင္ လာေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဆရာ၊မ မ်ားအေနျဖင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းသား၊သူမ်ားကို စာႀကိဳးစားရန္အတြက္ တုတ္ျဖင့္ဆံုးမျခင္းကိုလက္ခံႏိုင္ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႕ အသိတရားမဲ့စြာ ျပဳမူျခင္းကိုမူ လံုးဝလက္မခံႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ပညာေရးဌာနမွ အျမန္ဆံုးတာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္၍ေျဖ႐ွင္းေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေမးျမနိးလိုပါက
ဆရာဒြဲလာ – 09698236697

#Kachin_Youth_Movement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *