လူေရွ႕ ေရာက္မွ ေဒါက္ျဖဳတ္တဲ့ ခ်စ္စရာ ေခြးေလး မက္(ခ္စ္)

ေဒ့ နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ခ်စ္စရာ ေခြးေလး မက္(ခ္စ္) ဟာ ငါးႏွစ္ နီးပါး ေလ့က်င့္ ၿပီး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ သူရဲ႕ စိတ္ေတာ္ေတာ္ရႈပ္ေနပံုရတဲ့ ေခြးေလး မက္(ခ္စ္) ဟာ စင္ေပၚေရာက္တဲ့ အခါမွာေတာ့ အစီအစဥ္အတုိင္း လိုက္မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။

ဒိုင္ေတြ က အမွတ္မေပးႏုိင္ခဲ့ေပးမယ့္ သူတို႔ ဗိုက္ႏွိပ္ၿပီး အူလိႈက္သည္းလိႈက္ ရီေနမိတာကို ေတာ့ မရပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကပါဘူး။

ဒီအစီအစဥ္မွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပမယ့္ ေဒ့ဟာ သူ႔ေခြး ေလးကို ေနာက္ထပ္ ထပ္မံေလ့က်င့္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ႏွစ္ အၾကာမွာ လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါေသးတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *