ကမာၻ႔ေရနံေစ်း တစ္စည္ ၅၈ ေဒၚလာအထိ ျပန္က်လာ ၿပီး ျပည္တြင္းစက္သုံး ဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား ငါးရက္အတြင္း တစ္လီတာ က်ပ္ ၃၀ ျပန္လည္က်ဆင္း

ကမာၻ႔ေရနံေစ်း တစ္စည္ ၅၈ ေဒၚလာအထိ ျပန္က်လာၿပီး ျပည္တြင္း စက္သုံးဆီ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ငါးရက္အတြင္း တစ္လီ တာ က်ပ္ ၃၀ အထိျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ား၏ ေန႔စဥ္ေရာင္းခ်ေနေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား အရ သိရသည္။

ကမာၻ႔ေရနံေစ်းႏႈန္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္တြင္ ၇၆ ေဒၚလာအထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေရ နံေစ်းႏႈန္းမ်ား ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ရာ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္ တြင္ ၄၂ ေဒၚလာဝန္းက်င္အထိ ေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ခုနစ္ ဧၿပီ ၂၃ ရက္တြင္ ၆၆ ေဒၚလာအထိ ျပန္တက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္ ၅၁ ေဒၚလာအထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၆၀ အထက္ ျပန္ေရာက္ခဲ့ကာ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ၅၁ ေဒၚလာအထိ ျပန္က်ခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ၅၃ ေဒၚလာဝန္းက်င္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ၆၂ ေဒၚလာဝန္းက်င္ အ ထိ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၅၅ ေဒၚလာ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ၅၈ ေဒၚလာ၊ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ၅၆ ေဒၚလာ၊ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္တြင္ ၆၃ ေဒၚလာ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ၅၈ ေဒၚလာဝန္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စက္သုံးဆီ ဆိုင္အခ်ိဳ႕တြင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ ေစ်းႏႈန္းမွာ ဒီဇယ္ တစ္လီတာ ၉၅၅ က်ပ္ (တစ္ဂါလန္ ၄၃၄၁ က်ပ္)၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္လီတာ ၉၆၅ က်ပ္ (တစ္ဂါလန္ ၄၃၈၆ က်ပ္)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ ၈၇၅ က်ပ္ (တစ္ဂါလန္ ၃၉၇၇ က်ပ္) ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ ၉၆၅ က်ပ္ (တစ္ဂါလန္ ၄၃၈၆ က်ပ္) ျဖစ္ၿပီး ဇန္နဝါရီ ပထမပတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေစ်းႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား တစ္လီတာ က်ပ္ ၃၀ ျပန္လည္ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ေဒၚလာေစ်းႏွင့္ ကမာၻ႔ေရနံေစ်းႏႈန္း အၿပိဳင္ျမင့္တက္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ေအာက္တိုဘာအထိ ေလးလေက်ာ္ အတြင္း ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္း ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး တစ္လီတာ စံခ်ိန္တင္ ေစ်းႏႈန္း မ်ား အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္တြင္ 92 Ron ၁၀၆၅ က်ပ္၊ 95 Ron ၁၁၁၅ က်ပ္၊ ဒီဇယ္ ၁၀၉၅ က်ပ္၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၁၁၀၅ က်ပ္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္ တြင္ အနိမ့္ဆုံးေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ ဒီဇယ္တစ္လီတာ က်ပ္ ၈၅၀ (တစ္ဂါလန္ ၃၈၅၉ က်ပ္) ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္လီတာ က်ပ္ ၈၅၅ (တစ္ဂါလန္ ၃၈၈၁ က်ပ္)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ ၆၇၀ က်ပ္ (တစ္ဂါလန္ ၃၀၄၁ က်ပ္) ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ ၇၃၀ က်ပ္ (တစ္ဂါလန္ ၃၃၁၄ က်ပ္) အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း လအလိုက္၊ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္း (လီတာ) မ်ားအလိုက္ ျမင့္တက္ ခဲ့ေသာ ပမာဏမ်ားမွာ ဇန္နဝါရီ တြင္ ၂၅ က်ပ္မွ က်ပ္ ၆၀ အထိ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ က်ပ္ ၄၀၊ မတ္တြင္ ၅၅ က်ပ္မွ က်ပ္၈၀ အထိ၊ ဧၿပီတြင္ ၃၅ က်ပ္မွ ၆၅ က်ပ္အထိ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ေမတြင္ အတက္အက်နည္းပါးခဲ့ကာ ဇြန္လ (၂၁ ရက္အထိ)တြင္ က်ပ္ ၁၁၀ မွ က်ပ္ ၁၃၀ အထိ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ဇြန္ ၂၁ ရက္မွ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္အတြင္း တစ္လီတာ ၃၅ က်ပ္ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္မွ ၾသ ဂုတ္ ၁၀ ရက္အထိ တစ္လီတာ ၃၅ က်ပ္မွ က်ပ္ ၅၀ အထိ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္အတြင္း တစ္လီတာ က်ပ္ ၇၀ အထိျပန္တက္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္အတြင္း တစ္လီတာ က်ပ္ ၄၀ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္မွ ၂၅ ရက္အတြင္း တစ္လီတာ က်ပ္ ၄၀ မွ ၄၅ က်ပ္အထိ ျပန္တက္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္မွ ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္အတြင္း တစ္လီတာ က်ပ္ ၁၀ မွ ၁၅ က်ပ္အထိ ျပန္က်ခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၆ ရက္မွ ၁၉ ရက္အ တြင္း တစ္လီတာ က်ပ္ ၁၀ မွ ၃၅ က်ပ္ အထိ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ တစ္လီတာ ၂၅ က်ပ္မွ ၃၅ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္အထိ တစ္လီတာ ၂၅ က်ပ္အထိ ျပန္က်ခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ မွ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္အတြင္း တစ္လီတာ က်ပ္ ၂၀ မွ ၃၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္မွ ၁၅ ရက္အတြင္း တစ္လီ တာ က်ပ္ ၃၀ ျပန္က်ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ စက္သုံးဆီ လက္လီေစ်းမ်ားမွာ ဒီဇယ္တစ္လီတာ က်ပ္ ၅၀၀ (တစ္ဂါလန္ ၂၂၇၀ က်ပ္) ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္လီတာ က်ပ္ ၅၄၀ (တစ္ဂါလန္ ၂၄၅၁ က်ပ္)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ က်ပ္ ၅၅၀ (တစ္ဂါလန္ ၂၄၉၇ က်ပ္) ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ ၆၅၀ က်ပ္ (တစ္ ဂါလန္ ၂၉၅၁ က်ပ္) ျဖစ္ရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ ေစ်းႏႈန္းႏႈိင္း ယွဥ္ပါက လေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္အတြင္း ဒီဇယ္ ၁၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၁၀၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ 92 Ron ၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ 95 Ron ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းျမင့္ တက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit; Eleven Media Group

Unicode

ကမ္ဘာ့ရေနံဈေး တစ်စည် ၅၈ ဒေါ်လာအထိ ပြန် ကျလာပြီး ပြည်တွင်းစက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများ ငါးရက် အတွင်း တစ်လီတာ ကျပ် ၃၀ ပြန်လည်ကျဆင်း

ကမ္ဘာ့ရေနံဈေး တစ်စည် ၅၈ ဒေါ်လာအထိ ပြန်ကျလာပြီး ပြည်တွင်း စက်သုံးဆီ ဈေးနှုန်းများ ငါးရက်အတွင်း တစ်လီ တာ ကျပ် ၃၀ အထိပြန်လည်ကျဆင်းခဲ့ကြောင်း စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်များ၏ နေ့စဉ်ရောင်းချနေသော ဈေးနှုန်းများ အရ သိရသည်။

ကမ္ဘာ့ရေနံဈေးနှုန်းသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၃ ရက်တွင် ၇၆ ဒေါ်လာအထိ မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ရေ နံဈေးနှုန်းများ ပြန်လည်ကျဆင်းခဲ့ရာ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက် တွင် ၄၂ ဒေါ်လာဝန်းကျင်အထိ ရောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ခုနစ် ဧပြီ ၂၃ ရက်တွင် ၆၆ ဒေါ်လာအထိ ပြန်တက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဇွန် ၁၂ ရက်တွင် ၅၁ ဒေါ်လာအထိ ကျဆင်းခဲ့ပြီး ဇူလိုင် ၁၀ ရက်တွင် ဒေါ်လာ ၆၀ အထက် ပြန်ရောက်ခဲ့ကာ သြဂုတ် ၇ ရက်တွင် ၅၁ ဒေါ်လာအထိ ပြန်ကျခဲ့သည်။

စက်တင်ဘာ ၃ ရက်တွင် ၅၃ ဒေါ်လာဝန်းကျင်အထိ ကျဆင်းခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် ၆၂ ဒေါ်လာဝန်းကျင် အ ထိ မြင့်တက်ခဲ့ကာ နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် ၅၅ ဒေါ်လာ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် ၅၈ ဒေါ်လာ၊ ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်တွင် ၅၆ ဒေါ်လာ၊ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်တွင် ၆၃ ဒေါ်လာ ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်တွင် ၅၈ ဒေါ်လာဝန်းကျင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။

ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ စက်သုံးဆီ ဆိုင်အချို့တွင် ရောင်းချခဲ့သော ဈေးနှုန်းမှာ ဒီဇယ် တစ်လီတာ ၉၅၅ ကျပ် (တစ်ဂါလန် ၄၃၄၁ ကျပ်)၊ ပရီမီယံဒီဇယ် တစ်လီတာ ၉၆၅ ကျပ် (တစ်ဂါလန် ၄၃၈၆ ကျပ်)၊ အောက်တိန်း 92 Ron တစ်လီတာ ၈၇၅ ကျပ် (တစ်ဂါလန် ၃၉၇၇ ကျပ်) အောက်တိန်း 95 Ron တစ်လီတာ ၉၆၅ ကျပ် (တစ်ဂါလန် ၄၃၈၆ ကျပ်) ဖြစ်ပြီး ဇန်နဝါရီ ပထမပတ်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ဈေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများ တစ်လီတာ ကျပ် ၃၀ ပြန်လည် ကျဆင်းခဲ့သည်။

ဒေါ်လာဈေးနှင့် ကမ္ဘာ့ရေနံဈေးနှုန်း အပြိုင်မြင့်တက်ခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လမှ အောက်တိုဘာအထိ လေးလကျော် အတွင်း ပြည်တွင်းစက်သုံးဆီဈေးနှုန်း ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး တစ်လီတာ စံချိန်တင် ဈေးနှုန်း များ အနေဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်တွင် 92 Ron ၁၀၆၅ ကျပ်၊ 95 Ron ၁၁၁၅ ကျပ်၊ ဒီဇယ် ၁၀၉၅ ကျပ်၊ ပရီမီယံဒီဇယ် ၁၁၀၅ ကျပ်အထိ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ အတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် စံချိန်တင်ဈေးနှုန်းနောက်ပိုင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၃ ရက် တွင် အနိမ့်ဆုံးဈေးနှုန်းအဖြစ် ဒီဇယ်တစ်လီတာ ကျပ် ၈၅၀ (တစ်ဂါလန် ၃၈၅၉ ကျပ်) ပရီမီယံဒီဇယ် တစ်လီတာ ကျပ် ၈၅၅ (တစ်ဂါလန် ၃၈၈၁ ကျပ်)၊ အောက်တိန်း 92 Ron တစ်လီတာ ၆၇၀ ကျပ် (တစ်ဂါလန် ၃၀၄၁ ကျပ်) အောက်တိန်း 95 Ron တစ်လီတာ ၇၃၀ ကျပ် (တစ်ဂါလန် ၃၃၁၄ ကျပ်) အထိ ကျဆင်းခဲ့သည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း လအလိုက်၊ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်း (လီတာ) များအလိုက် မြင့်တက် ခဲ့သော ပမာဏများမှာ ဇန်နဝါရီ တွင် ၂၅ ကျပ်မှ ကျပ် ၆၀ အထိ၊ ဖေဖော်ဝါရီတွင် ကျပ် ၄၀၊ မတ်တွင် ၅၅ ကျပ်မှ ကျပ်၈၀ အထိ၊ ဧပြီတွင် ၃၅ ကျပ်မှ ၆၅ ကျပ်အထိ ဈေးနှုန်းများ ဆက်လက်မြင့်တက်ခဲ့ပြီး မေတွင် အတက်အကျနည်းပါးခဲ့ကာ ဇွန်လ (၂၁ ရက်အထိ)တွင် ကျပ် ၁၁၀ မှ ကျပ် ၁၃၀ အထိ ပြန်လည်ကျဆင်းခဲ့သည်။

ထို့နောက် ဇွန် ၂၁ ရက်မှ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်အတွင်း တစ်လီတာ ၃၅ ကျပ် ပြန်လည်မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ဇူလိုင် ၁၉ ရက်မှ သြ ဂုတ် ၁၀ ရက်အထိ တစ်လီတာ ၃၅ ကျပ်မှ ကျပ် ၅၀ အထိ ပြန်လည်ကျဆင်းခဲ့သည်။ သြဂုတ် ၁၅ ရက်မှ စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်အတွင်း တစ်လီတာ ကျပ် ၇၀ အထိပြန်တက်ခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၄ ရက်အတွင်း တစ်လီတာ ကျပ် ၄၀ ပြန်လည်ကျဆင်းခဲ့သည်။

အောက်တိုဘာ ၉ ရက်မှ ၂၅ ရက်အတွင်း တစ်လီတာ ကျပ် ၄၀ မှ ၄၅ ကျပ်အထိ ပြန်တက်ခဲ့ပြီး အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်မှ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်အတွင်း တစ်လီတာ ကျပ် ၁၀ မှ ၁၅ ကျပ်အထိ ပြန်ကျခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်မှ ၁၉ ရက်အ တွင်း တစ်လီတာ ကျပ် ၁၀ မှ ၃၅ ကျပ် အထိ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်မှ ၂၉ ရက်အထိ တစ်လီတာ ၂၅ ကျပ်မှ ၃၅ ကျပ်အထိ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်အထိ တစ်လီတာ ၂၅ ကျပ်အထိ ပြန်ကျခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက် မှ ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်အတွင်း တစ်လီတာ ကျပ် ၂၀ မှ ၃၀ အထိ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်မှ ၁၅ ရက်အတွင်း တစ်လီ တာ ကျပ် ၃၀ ပြန်ကျခဲ့သည်။

ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီ ၁ ရက်တွင် ဖြစ်ပေါ်သော စက်သုံးဆီ လက်လီဈေးများမှာ ဒီဇယ်တစ်လီတာ ကျပ် ၅၀၀ (တစ်ဂါလန် ၂၂၇၀ ကျပ်) ပရီမီယံဒီဇယ် တစ်လီတာ ကျပ် ၅၄၀ (တစ်ဂါလန် ၂၄၅၁ ကျပ်)၊ အောက်တိန်း 92 Ron တစ်လီတာ ကျပ် ၅၅၀ (တစ်ဂါလန် ၂၄၉၇ ကျပ်) အောက်တိန်း 95 Ron တစ်လီတာ ၆၅၀ ကျပ် (တစ် ဂါလန် ၂၉၅၁ ကျပ်) ဖြစ်ရာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက် ဈေးနှုန်းနှိုင်း ယှဉ်ပါက လပေါင်း ၃၀ ကျော်အတွင်း ဒီဇယ် ၁၁၉ ရာခိုင်နှုန်း၊ ပရီမီယံဒီဇယ် ၁၀၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ 92 Ron ၉၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ 95 Ron ၇၂ ရာခိုင်နှုန်း ဈေးနှုန်းမြင့် တက် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

Credit; Eleven Media Group

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *