ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထည္အလိပ္ႏွင့္ အဝတ္အထည္ က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အထည္အလိပ္ မူဝါဒ National Textile Policy ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရး ေဆာင္ ႐ြက္လ်က္ရွိ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထည္အလိပ္ႏွင့္ အဝတ္အထည္ က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အထည္ အလိပ္မူဝါဒ National Textile Policy ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရး ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီး ဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထည္အလိပ္ႏွင့္ အဝတ္အထည္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေစရန္အတြက္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အထည္အလိပ္မူဝါဒ National Textile Policy ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ မွစ၍ ေရး ဆြဲခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အထည္အလိပ္က႑မွ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားပါဝင္ေသာ ပထမအႀကိမ္ Stakeholder Meeting ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း က်င္းပခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသား အဆင့္ အထည္အလိပ္မူဝါဒ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အထည္အလိပ္ႏွင့္ အဝတ္အထည္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား၊ လမ္းျပေျမပုံမ်ား အား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေရးဆြဲႏိုင္ျခင္း၊ လိုအပ္ေသာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္ နည္းႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား ဆက္လက္ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း၊ အထည္အလိပ္ထုတ္လုပ္မႈ ကြင္း ဆက္အတြင္း အစမွအဆုံးအထိ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ ႐ြက္ရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ျခင္း၊

အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစၿပီး ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ အားေပးသည့္ စီးပြားေရးဝန္းက်င္ကို ထူေထာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ျခင္း၊ ႐ိုးရာအိမ္တြင္းမႈ အထည္အလိပ္ လုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ တစ္ဦးခ်င္း ကုန္ထုတ္ လုပ္မႈတန္ဖိုးျမင့္မားလာေစျခင္း၊

လူမႈစီးပြားဘဝ တိုးတက္လာေစျခင္း၊ နည္းပညာအသစ္မ်ားရရွိၿပီး ႏိုင္ငံ တကာေစ်း ကြက္တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္ပႏွင့္ကုန္သြယ္မႈ လြယ္ကူေစျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအား အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ေ ဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္ျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထည္အလိပ္ က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္မ်ား ဖိတ္ေခၚေဆာင္႐ြက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ လိုအပ္ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ျပည္တြင္းအထည္ အ လိပ္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ရန္ႏွင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ၿပီး သြင္းကုန္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္မည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အထည္အလိပ္မူဝါဒ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးသက္ ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ရယူ၍ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ GIZ အကူအညီျဖင့္ အၿပီးသတ္ေရး ဆြဲလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသား ပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ National Export Strategy NES ကို လုပ္ငန္းက႑အသီးသီးအတြက္ စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ အထည္အလိပ္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အ တြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အထည္အလိပ္မူဝါဒကို ေရးဆြဲႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အထည္အလိပ္ႏွင့္ အဝတ္အထည္က႑ ပို႔ကုန္ျမႇင့္ တင္ႏိုင္ေရး အတြက္ CMP စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေ နေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားအား FOB စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေ ဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္ေရး၊ Bonded Warehouse စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ရန္ အေထာက္အ ကူျပဳႏိုင္ေရး စသည္တို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ အထည္အလိပ္ႏွင့္ အဝတ္အထည္ဆိုင္ရာ အထူးျပဳစက္မႈဇုန္ Specialization Textile and Garment Zone မ်ားကို တည္ေထာင္သြားရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit; Eleven Media Group

Unicode

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထည်အလိပ်နှင့် အဝတ်အထည် ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေရန် အမျိုးသားအဆင့် အ ထည် အလိပ်မူဝါဒ National Textile Policy ပြဋ္ဌာန်း နိုင် ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထည်အလိပ်နှင့် အဝတ်အထည် ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် အမျိုးသားအဆင့် အထည် အလိပ်မူဝါဒ National Textile Policy ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေး ရေးဆွဲလျက်ရှိကြောင်း စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေး နှင့် စက်မှုဝန်ကြီး ဌာနမှ သိရသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထည်အလိပ်နှင့် အဝတ်အထည်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်စေရန်အတွက် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ပူးပေါင်း၍ အမျိုးသားအဆင့် အထည်အလိပ်မူဝါဒ National Textile Policy ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ မှစ၍ ရေး ဆွဲခဲ့ပြီး ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အထည်အလိပ် ကဏ္ဍမှ လုပ်ငန်းရှင် များပါဝင်သော ပထမအကြိမ် Stakeholder Meeting ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ အတွင်း ကျင်းပခဲ့သည်။

အမျိုးသား အဆင့် အထည်အလိပ်မူဝါဒ ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခြင်းကြောင့် အထည်အလိပ်နှင့် အဝတ်အထည် ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်များ၊ လမ်းပြ မြေပုံများ အား ဖွံ့ဖြိုးမှု မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ရေးဆွဲနိုင်ခြင်း၊ လိုအပ်သောဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ် နည်းနှင့် ညွှန်ကြားချက်များအား ဆက်လက်ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်း၊ အထည် အလိပ်ထုတ်လုပ်မှု ကွင်း ဆက်အတွင်း အစမှအဆုံးအထိ ချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်ရန်အတွက် ထောက်ပံ့ပေး နိုင်မည်ဖြစ်ခြင်း၊

အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာစေပြီး ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် အားပေး သည့် စီးပွားရေးဝန်းကျင်ကို ထူထောင်နိုင်မည်ဖြစ်ခြင်း၊ ရိုးရာအိမ်တွင်းမှု အထည်အလိပ် လုပ်ငန်းများ ရေရှည် တည်တံ့ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်ပြီး နိုင်ငံတော်၏ တစ်ဦးချင်း ကုန်ထုတ် လုပ်မှုတန်ဖိုးမြင့်မားလာစေခြင်း၊

လူမှုစီးပွားဘဝ တိုးတက်လာစေခြင်း၊ နည်းပညာအသစ်များရရှိပြီး နိုင်ငံ တကာဈေး ကွက်တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ် ပြိုင်နိုင်ခြင်း၊ ပြည်ပနှင့်ကုန်သွယ်မှု လွယ်ကူစေခြင်းနှင့် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအား အရှိန်အဟုန် မြှင့်တင်ေ ဆာင် ရွက်နိုင်ခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထည်အလိပ် ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ နိုင်ငံတကာမှ ဖွံ့ဖြိုးမှု မိတ်ဖက်များ ဖိတ်ခေါ်ဆောင် ရွက် ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဆောင်ရွက်ရန်၊ လိုအပ်သော အခြေခံ အဆောက်အအုံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ပြည်တွင်းအထည် အ လိပ်ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်ရန်နှင့် ပြည်ပပို့ကုန်မြှင့်တင်ပြီး သွင်းကုန်လျှော့ချနိုင်ရန် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင် ရွက်နိုင်မည့် အမျိုးသားအဆင့် အထည်အလိပ်မူဝါဒ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေးသက် ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ သဘောထား မှတ်ချက်ရယူ၍ ဂျာမနီနိုင်ငံ GIZ အကူအညီဖြင့် အပြီးသတ်ရေး ဆွဲလျက်ရှိသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသား ပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ National Export Strategy NES ကို လုပ်ငန်းကဏ္ဍအသီးသီး အ တွက် စီမံချက်များရေးဆွဲပြီး အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ အထည်အလိပ်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရန် အ တွက် အမျိုးသားအဆင့် အထည်အလိပ်မူဝါဒကို ရေးဆွဲနိုင်ရေး ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။

အမျိုးသားအဆင့် ပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ အရ မြန်မာနိုင်ငံ၏အထည်အလိပ်နှင့် အဝတ်အထည်ကဏ္ဍ ပို့ကုန်မြှင့် တင်နိုင်ရေး အတွက် CMP စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ေ နသော အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများအား FOB စနစ်သို့ ကူး ပြောင်းေ ဆာင် ရွက်နိုင်ရေး၊ Bonded Warehouse စနစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး၊ ပို့ကုန်မြှင့်တင်ရန် အထောက်အ ကူပြုနိုင်ရေး စသည်တို့အတွက် လိုအပ်သော အထည်အလိပ်နှင့် အဝတ်အထည်ဆိုင်ရာ အထူးပြုစက်မှုဇုန် Specialization Textile and Garment Zone များကို တည်ထောင်သွားရ မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

Credit; Eleven Media Group

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *