လူေရွ႕ ေရာက္မွ ေဒါက္ျဖဳတ္တဲ့ ခ်စ္စရာ ေခြးေလး မက္(ခ္စ္)

ေဒ့ နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ခ်စ္စရာ ေခြးေလး မက္(ခ္စ္) ဟာ ငါးႏွစ္ နီးပါး ေလ့က်င့္ ၿပီး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူရဲ႕ စိတ္ေတာ္ေတာ္ရႈပ္ေနပံုရတဲ့ ေခြးေလး မက္(ခ္စ္) ဟာ စင္ေပၚေရာက္တဲ့ အခါမွာေတာ့ အစီအစဥ္အတုိင္း လိုက္မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ ဒိုင္ေတြ က အမွတ္မေပးႏုိင္ခဲ့ေပးမယ့္ သူတို႔ ဗိုက္ႏွိပ္ၿပီး အူလိႈက္သည္းလိႈက္ ရီေနမိတာကို ေတာ့ …

Read More